NATIVESERVICE polsko niemieckie tłumaczenia online

Czym się różni tłumaczenie zwykłe od przysięgłego?

Chcąc zlecić tłumaczenie wybranego tekstu, możemy skorzystać z usług tłumacza zwykłego bądź przysięgłego. Na wstępie warto jednak zaznaczyć, że oba rodzaje tłumaczeń mają taką samą wartość merytoryczną, dlatego też każde z nich powinno być wykonywane z dbałością o najmniejszy szczegół, w celu zachowania wysokiej jakości oraz poprawności językowo - gramatycznej. Istnieje natomiast dość znacząca różnica jeśli chodzi o stronę formalną obydwu z tych tłumaczeń. Czym zatem różni się tłumaczenie zwykłe od przysięgłego (zwanego również poświadczonym bądź uwierzytelnionym)?

Kiedy skorzystać z usług tłumacza przysięgłego?

Kiedy skorzystać z usług tłumacza przysięgłego?

Tłumacząc wszelkiego rodzaju pisma urzędowe, skarbowe bądź procesowe tj.:

 • akty urodzenia,
 • akty zgonu,
 • akty małżeństwa,
 • umowy,
 • dokumentacje medyczne,
 • wyroki sądowe,
 • świadectwa ukończenia szkoły,
 • dokumenty pojazdu,
 • akty notarialne,
 • testamenty,
 • pisma urzędowe,
 • faktury,

jesteśmy prawnie zobligowani do skorzystania z usług tłumacza przysięgłego, gdyż tłumaczenie uwierzytelnione, zwane potocznie przysięgłym, musi zostać wykonane przez osobę do tego uprawnioną. Zadaniem tłumacza przysięgłego jest bowiem nie tylko przełożenie treści z języka źródłowego na język docelowy, lecz także opisanie wszystkich elementów dokumentu niebędących tekstem tj. znaki wodne, podpisy czy pieczęcie. Po dokonaniu przekładu tłumacz przysięgły opatrzy go także swoją pieczęcią, czyli uwierzytelni, przez co tłumaczenie nabierze mocy prawnej równowartej z oryginałem. Pieczęć wraz z podpisem powinna znajdować się na każdej stronie przekładu, na końcu zaś tłumacz zamieszcza formułę z informacją, czy sporządził tłumaczenie na podstawie oryginału, kopii, czy też odpisu dokumentu. Z uwagi na oficjalny charakter tłumaczonych tekstów tłumacz przysięgły ponosi również ryzyko odpowiedzialności cywilnej za błędy, które ewentualnie mogłyby pojawić się w dokonanym przez niego przekładzie. Oznacza to, że w przypadku gdy klient poniósłby straty wynikające z niezgodności tłumaczenia, ma on prawo zażądać odszkodowania na drodze sądowej.

Kim jest tłumacz przysięgły?

Kim jest tłumacz przysięgły?

Zawód tłumacza przysięgłego bez wątpienia należy do grupy zawodów zaufania publicznego. Dlatego też by móc go wykonywać, należy sprostać kilku konkretnie określonym wymaganiom. W Polsce tłumaczem przysięgłym może zostać osoba fizyczna posiadająca polskie obywatelstwo albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej bądź EFTA, obywatelstwo Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie i zasadach określonych w przepisach prawa UE przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa. Osoba ta nie może być karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego, a także musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Potencjalny kandydat musi mieć ukończone studia wyższe oraz wykazywać się doskonałą znajomością zarówno języka obcego, jak i polskiego.

Poświadczeniem jego umiejętności jest złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego. Po spełnieniu wszystkich z powyższych warunków osoba ta zostaje zaprzysiężona przez Ministra Sprawiedliwości i wpisana na listę tłumaczy przysięgłych, stając się tym samym urzędnikiem państwowym. Do poświadczania tłumaczeń oraz odpisów dokumentów wydawanych w formie pisemnej tłumacz przysięgły używa pieczęci, zawierającej w otoku jego imię i nazwisko, a w środku wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia, oraz pozycję na liście tłumaczy przysięgłych. Wyjątek stanowią tłumaczenia w formie elektronicznej, które tłumacz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Tłumacze przysięgli świadczą również uwierzytelnione tłumaczenia ustne w wymagających tego sytuacjach takich jak np. zawieranie umowy u notariusza, przesłuchania świadków, rozprawy sądowe czy śluby.

Czym jest tłumaczenie „zwykłe”?

Czym jest tłumaczenie „zwykłe”?

Tłumaczenie zwykłe natomiast obejmuje teksty, które nie mają oficjalnego charakteru urzędowego, dlatego też może być ono wykonywane po prostu przez osobę doskonale znającą język źródłowy i docelowy. Z reguły wystarczy zatem ukończony filologiczny kierunek studiów, bądź też po prostu biegła znajomość dwóch dowolnych języków. Tłumaczenie zwykłe, podobnie jak uwierzytelnione, również może mieć formę pisemną lub ustną.

Pisemnego przekładu dokonuje się w przypadku tekstów takich jak np.:

 • książki,
 • ulotki,
 • listy,
 • instrukcje obsługi,
 • teksty marketingowe,
 • katalogi,
 • opisy produktów,
 • filmy,
 • strony internetowe,
 • gry,

oraz wszelkie inne niewymagające poświadczenia tłumacza przysięgłego. Zwykłe tłumaczenie ustne odbywa się natomiast z reguły podczas spotkań biznesowych, konferencji prasowych, jak również eventów międzynarodowych czy podczas rozmów telefonicznych.

Tłumaczenie natywne. Co to jest, kto go potrzebuje i jaka jest jego przewaga względem pozostałych tłumaczeń?

Tłumaczenie natywne.

Jest to takie tłumaczenie, które wykonywane jest przez osobę o wrodzonej znajomości dwóch języków. Jak doskonale wiadomo językiem polskim najlepiej posługują się Polacy, którzy posługują się nim od dziecka. Oznacza to, że nabyli jego znajomość w sposób naturalny w domu oraz najczęściej w szkołach do których uczęszczali. Mało która osoba ucząca się języka polskiego jako języka obcego jest w stanie opanować go w takim stopniu jak rodowici Polacy. Analogicznie sprawa wygląda z językiem niemieckim. Osoba ucząca się niemieckiego jako języka obcego, bardzo rzadko lub nigdy nie osiągnie poziomu poprawności i umiejętności wykorzystania, a także wymowy jaką posiada niemiecki native speaker.

Najczęstszymi odbiorcami usług tłumaczy natywnych są profesjonaliści kładący nacisk na jakość wykonywanych tłumaczeń. Są to osoby lub firmy którym zależy na tym, aby niemieckojęzyczny odbiorca tekstu nie dostrzegł tego, że został on przełożony z innego języka. Głównie tłumacz natywny czyli podwójny native speaker jest w stanie zapewnić taką jakość. Wynika to z faktu, że posiada on odpowiednie „flow” i wyczucie stosowania odpowiedniego do sytuacji słownictwa. I to jest właśnie główna przewaga tłumaczy natywnych względem wszystkich tych, którzy nabyli swoją znajomość języka poprzez klasyczną edukację.

Reasumując, co wybrać?

Podsumowując, pomoc tłumacza przysięgłego jest niezbędna, kiedy potrzebujemy tłumaczenia dokumentu z poświadczeniem jego autentyczności i wiarygodności, ponieważ tylko on posiada uprawnienia do uwierzytelnienia tłumaczenia, które później będzie uznane przez oficjalne organy państwowe. Z kolei tłumacząc teksty, których zastosowanie leży poza instytucjami państwowymi, nie ma potrzeby wykonywania tłumaczenia przysięgłego. W takim przypadku spokojnie można skorzystać z usług zwykłych tłumaczy „nieprzysięgłych”. Podkreślić należy jednak, że przekład w obu przypadkach powinien zostać wykonany równie rzetelnie, czy to przez tłumacza przysięgłego, czy zwykłego. Natomiast osoby stawiające największy nacisk na jakość i „płynność” przekazu tłumaczeń, powinny zainteresować się usługami oferowanymi przez tłumaczy natywnych (native speakerów).

Data: 04.12.2019 Godzina: 18:03

Ostatni artykuł

Tłumaczenia Medyczne - Niemiecki - Co musisz wiedzieć?
Tłumaczenia Medyczne - Niemiecki - Co musisz wiedzieć?

Tłumaczenia medyczne - przysięgłe oraz zwykłe. Co warto wiedzieć, zlecając tłumaczenie medyczne. Z jakiego biura skorzystać? Tłumaczenia medyczne online.

Poznaj tłumaczenia medyczne

Facebook

LinkedIn

Nasze społeczności

Godziny otwarcia:
 • Dni robocze: 9:00 - 17:00
 • Sobota: 10:00 - 13:00
Informacje:
Made by CODEMANGASIOR. All rights reserved by NATIVESERVICE.